Navigation Innehåll Aktiviteter i Österrike

Österreich Werbung i Sverige

Österrikes Turistbyrå är Österrikes nationella turismorganisation. Sedan 1955 har organisationen, som i början hette "Österreichische Fremdenverkehrswerbung" och 1989 bytte namn till "Österreich Werbung", haft som syfte att marknadsföra semesterlandet Österrike.

 © Österreich Werbung

Det huvudsakliga målet är att i samarbete med alla österrikiska partner inom turismbranschen är att säkerhetsställa och vidareutveckla Österrikes konkurrenskraft. Därigenom bidrar Österrikes turistbyrå väsentligt till att öka mervärdet för den österrikiska turism- och resenäringen.
 

Österrikes Turistbyrås kärnkompetenser är:

  • Utveckla varumärket "Semester i Österrike", ett varumärke som skiljer Österrike från andra semesterländer och förmedlar det emotionella mervärdet av en vistelse i Österrike.
  • Öppna de internationellt mest lovande marknaderna med hjälp av innovativ och modern marknadsföring.
  • Fungera som partner för österrikiska turismverksamheter och tillhandahålla en viktig plattform för nätverk inom turismen. Turistnäringen drar nytta av Österrikes Turistbyrås sakkunskap som alltid är aktuell.

 

Budget
Österrikes turistbyrås budget utgörs av medlemsavgifter från två föreningsmedlemmarna; Republiken Österrike, som företräds av  respektive ekonomiminister (75 procent) och Österrikes handelskammare (25 procent), samt av bidrag från den österrikiska turistnäringen (delstatliga turismorganisationer, regioner och verksamheter etc.) för marknadsföringstjänster.

Liksom föregående år uppgår medlemsavgifterna från det österrikiska federala ministeriet för kunskap, forskning och ekonomi (BMWFW) och Österrikes handelskammare (WKO) 2014 till 32 miljoner euro (24 miljoner från BMWFW och 8 miljoner från WKO). Österrikes turistbyrås totala budget uppgår 2014 till omkring 50 miljoner euro.

I Österrikes turistbyrås föreningsstadga fastställs vad de offentliga medlen från de två föreningsmedlemmarna ska användas till. Enligt vad som sägs där ska turistlandet Österrike stärkas och förankras som varumärke, och kunskaper om förändringar av efterfrågan och utvecklingstendenser ska vidarebefordras till branschen.

Med dessa arbetsuppgifter är för närvarande omkring 220 medarbetare vid Österrikes turistbyrå sysselsatta runt om i världen.

Österrikes grundläggande tjänster grundfinansieras principiellt genom offentliga medel och tillhandahålls därför av Österrikes turistbyrå. Därvid finns det erbjudanden och tjänster som tillhandahålls på ett likvärdigt sätt till alla inom branschen. När det gäller de marknadsföringsaktiviteter som partner inom turistnäringen kan delta i med sina egna konkreta produkter, står Österrikes turistbyrå för grundfinansieringen. Genom partnernas bidrag (som inte täcker kostnaderna) förstärks dessa.

Aktiviteter
Varje år genomför Österrikes turistbyrå mer än 1500 marknadsföringsaktiviteter runt om i världen. Raden av aktiviteter omfattar allt från klassisk reklam eller pressaktiviteter för Österrike inklusive webbaserade aktiviteter, till säljfrämjande plattformar eller utbildningskurser för resebyrå- och arrangörsbranschen.

Österrikes turistbyrå fokuserar i det sammanhanget på att bearbeta marknader i de tre geografiska områdena Västeuropa, Central- och Östeuropa samt länderna på andra sidan havet. Marknaderna i dessa områden, där Österrikes turistbyrå också har sina egna kontor, täcker mer än 96 procent av alla övernattningar (2012 var det över 131 miljoner) och står för den största potentialen för den inhemska turismen.

Förutom Semesterspecialisterna, som är det mest omfattande tjänste- och informationscentret för semester i Österrike, är hemsidan www.austria.info hjärtat av Österrikes Turistbyrås gästinformation. Det är en av Österrikes största turistplattform på Internet, och förser potentiella gäster med utförlig information och attraktiva erbjudanden från hela Österrike, för närvarande på 20 språk.