Hallstatt, Haute-Autriche Hallstatt, Haute-Autriche

Terms & Conditions / Disclaimer

Impresum / javno objavljivanje u smislu članaka 24. i 25. austrijskog Zakona o medijima (njem. Mediengesetz), podaci prema članku 5. austrijskog Zakona o e-trgovini (njem. E-Commerce-Gesetz)

Opći uvjeti poslovanja

Vlasnik medija: Österreich Werbung
(Austrijski promidžbeni ured Beč)
Vordere Zollamtsstraße 13
A-1030 Beč
Tel.: (01) 58 866-0
Fax: (01) 58 866-20
E-pošta: urlaub@austria.info

Registar udruga, središnji: VIII-761, ZVR-broj (broj iz registra udruga) 075857630
Direktorica: Dipl.-Kffr. Lisa Weddig
Mjerodavna nadzorna služba: Savezna policijska uprava u Beču, Ured za poslove u vezi s udrugama, okupljanjima i medijskim pravom (njem. Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten), 1010 Beč, Schottenring 7-9
Pripadnost komori: nema
PDV identifikacijski broj: ATU 38158603

Svrha udruge: Promidžba Austrije kao turističke zemlje
Osnovni cilj medija: Promidžba Austrije kao turističkog odredišta u svrhu održavanja i razvoja konkurentnosti Austrije kao turističke zemlje.

Austrijski promidžbeni ured na stranici www.austria.info te na podstranicama i odredišnim stranicama daje informacije o ponudama trećih strana koje se može rezervirati isključivo preko internetskih stranica tih trećih strana. Mi nigdje ne postajemo ugovorni partner ovdje predstavljenih turističkih ponuda.

Opći uvjeti poslovanja Austrijskog promidžbenog ureda

A-1030 Beč, Vordere Zollamtsstraße 13
(verzija od 01.02.2021.)

1. Valjanost
Udruga Austrijski promidžbeni ured, dalje u tekstu izvršitelj, preuzima naloge samo na temelju niže navedenih uvjeta. Ugovorne strane odn. naručitelji izričito izjavljuju da su ove uvjete primili na znanje kao pravno obvezujuće čime su oni postali sadržaj ugovora. Upućivanje naručitelja na njihove vlastite „Opće uvjete poslovanja“ ne čini ih važećima, osim ako je tako zasebno dogovoreno pisanim putem. Moguće su samo sporazumne i pisane izmjene i dopune ovih uvjeta, pri čemu pak nepromijenjeni uvjeti u svakom slučaju ostaju sadržaj ugovora. Ovi opći uvjeti poslovanja odvezujući su za naručitelja, kod svih trenutačnih i budućih naloga, čak i ako se na njih ne upućuje eksplicitno.
Ništavnost ili neučinkovitost jednog dijela uvjeta ne utječe na valjanost i učinkovitost ostalih dijelova. Ništavne ili neučinkovite odredbe zamijenit će se učinkovitim odredbama koje najbolje odgovaraju gospodarskoj namjeri originalnih odredbi.

2. Naručivanje
Svaka ugovorna ponuda upućena izvršitelju za njega postaje obvezujuća tek nakon što nadležni organi izvršitelja prihvate ponudu u pisanom obliku. Za svaku izmjenu narudžbe nakon prihvaćanja iste potrebna je pisana potvrda izvršitelja kako bi narudžba bila važeća. Sve ponude troškova izvršitelja koje su sastavljene prije primanja ugovorne ponude su neobvezujuće.

Izvršitelj zadržava pravo odbiti narudžbe prema vlastitom nahođenju. Razlozi za odbijanje mogu primjerice biti sljedeći: (i) narudžba je u suprotnosti s gospodarskim i etičkim interesima izvršitelja koji proizlaze iz statuta izvršitelja, (ii) nemoralne ili nezakonite narudžbe, (iii) narudžbe društava koja svoja otvorena dugovanja prema izvršitelju nisu u potpunosti podmirila odn. u čiju se solventnost i spremnost iz drugih objektivnih razloga može sumnjati, ili postoji povreda odredbi austrijskog Zakona o transparentnosti medijskih kooperacija i financiranja (njem. Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetz - MedKF-TG) unatoč zahtjevu za izmjenom koji je izvršitelj uputio naručitelju u tom pogledu.

3. Uvjeti plaćanja i izdavanje računa
Sve cijene izvršitelja navedene su u eurima i ne obuhvaćaju porez na dodanu vrijednost. U slučaju djeljivih usluga, izvršitelj ima pravo izdati djelomični račun.

Račune izvršitelja treba podmiriti u roku od 30 dana od izdavanja računa, bez odbitaka i troškova, i to na način da izvršitelj najkasnije tog dana može raspolagati iznosima računa.

U slučaju kašnjenja s plaćanjem izvršitelj je ovlašten zatražiti zatezne kamate u iznosu od 9,2 % iznad EURIBOR-a na neplaćeni iznos, osim ako naručitelj dokaže da nije odgovoran za kašnjenje, u tom slučaju zatezne kamate iznose 4 %. U svakom slučaju i neovisno o krivnji izvršitelj je u slučaju kašnjenja naručitelja ovlašten zahtijevati naknadu za sve stvarne, potrebne i svrsishodne troškove opomene i naplate, kao i za troškove odvjetnika u skladu s austrijskim o Zakonom o odvjetničkim tarifama u važećoj verziji (njem. Rechtsanwaltstarifgesetz). Ako izvršitelj samostalno provede opomenu, ovlašten je izdati račun na iznos od 10,90 eura za svaku uspješnu opomenu te jednom u tromjesečju na iznos od 3,70 eura za vođenje evidencije dužničkih odnosa u postupku provedbe opomene izvršitelja, odnosno na paušalni iznos od 40 eura. Zadržano je pravo na naknadu štete za sve eventualne dodatne štete nastale uslijed kašnjenja.
U slučaju da je izvršitelj dužan uplatiti akontacije trećim stranama, naručitelj je nakon primitka računa dužan uplatiti odgovarajuće iznose akontacije na račun. Izvršitelj je dužan uplatiti akontaciju trećoj strani tek nakon što uplata sjedne na njegov račun.

4. Sudjelovanje naručitelja
Naručitelj se obvezuje pružati podršku izvršitelju prilikom pružanja usluga, posebno u pogledu pridržavanja obvezujućih rokova i termina. Ako je to nužno za pružanje usluga, naručitelj se obvezuje doprinijeti u opsegu u kojem je to moguće, kao i staviti na raspolaganje sve relevantne informacije i podatke. Naručitelj se obvezuje imenovati kompetentnu osobu za kontakt koja će biti zadužena za komunikaciju između izvršitelja i naručitelja. Na temelju razumnog zahtjeva izvršitelja, dodijelit će se nova osoba za kontakt.

5. Raskid ugovora – naknade za raskid
Ako do raskida dođe do 60 kalendarskih dana prije datuma početka pružanja usluge, naknada za raskid iznosi 25 % dogovorene cijene, a u slučaju da do raskida dođe 30 kalendarskih dana prije datuma početka pružanja usluge, 50 % dogovorene cijene. U slučaju kasnijeg raskida ugovora, naplaćuje se čitav iznos.

6. Rokovi

6.1. Viša sila

Viša sila je posrijedi onda kad naručitelj ili izvršitelji budu spriječeni u realizaciji svojih ugovornih obveza zbog događaja koji su izvan njihova utjecaja i koji nisu mogli biti predviđeni, ili - ako su mogli biti predviđeni, nisu mogli biti spriječeni.

Višom silom, ako su gornji uvjeti ispunjeni, posebno se smatraju:

i. pojava zaraznih bolesti epidemijskih razmjera, ratovi, nemiri, sabotaža ili terorizam;

ii. prirodne katastrofe kao primjerice udar groma, požar, eksplozije, poplave i potresi;

iii. inozemne ili tuzemne službene mjere koje su poduzete glede događaja pod i. i ii.;

Ugovorne strane oslobođene su ispunjavanja svojih ugovornih obveza u opsegu i za vrijeme trajanja događaja više sile. Ako se međusobne usluge pružaju u vezi s fiksnim poslom, obje ugovorne strane bit će trajno oslobođene međusobnih obveza u slučaju više sile. Obje ugovorne strane same snose svoje nastale troškove. Troškove koje je izvršitelj imao prema trećim stranama u vezi s predmetnim nalogom prije nastanka ovog događaja snosi naručitelj.

Ugovorna strana pogođena slučajem više sile mora odmah i na način koji se može dokazati obavijestiti drugu ugovornu stranu o nastanku više sile. Pritom što prije treba dati obavijest o očekivanom trajanju događaja i o opsegu u kojem je će on utjecati na ispunjenje ugovornih obveza. Ugovorna strana pogođena događajem više sile mora uložiti sve razumne napore da što prije ponovno ispuni ugovor, pod uvjetom da predmet ugovora nije fiksni posao.

U slučaju da događaj više sile prekine ispunjavanje ugovornih obveza na duže od 6 tjedana, obje ugovorne strane imaju pravo odustati od ugovora. Ako naručitelj odustane od ugovora, on mora nadoknaditi izvođaču troškove koji nastanu do trenutka odustajanja od ugovora.

Jasno je navedeno da nijedna ugovorna stranka ne može podnijeti zahtjev za naknadu štete zbog raskida ugovora ili kašnjenja u pružanju usluga u slučaju više sile.

Gore navedeni propisi primjenjuju se i na druge izvanredne događaje na koje izvršitelj nema izravan utjecaj. To uključuje, na primjer, operativne smetnje, štrajkove, prekide u prometu i slično. Takvim okolnostima smatraju se i događaji u sferi podizvođača izvršitelja i ostalih trećih strana s kojima je izvršitelj u poslovnom odnosu.

6.2. Nepridržavanje dogovorenih rokova iz ostalih razloga

Ako se izvršitelj ne bude mogao držati dogovorenih rokova za pružanje usluga, naručitelj se obvezuje odobriti mu razumno produljenje roka od najmanje 2 tjedna, bez da pritom iz ove odgode proizađu bilo kakva potraživanja naručitelja, osim u slučaju da je kašnjenje uzrokovao izvršitelj uslijed grubog nemara ili s namjerom. Ovaj rok počinje teći od trenutka kad izvršitelj primi preporučeno pismo opomene koje je u skladu s navedenim preduvjetom (produljenje roka).

7. Prosljeđivanje narudžbi
Izvršitelj je ovlašten narudžbu u potpunosti ili djelomično proslijediti trećoj strani ako time nisu povrijeđeni opravdani interesi naručitelja. Naručitelj se obvezuje obavijestiti izvršitelja o takvim interesima prije narudžbe. U slučaju prosljeđivanja značajnog dijela narudžbe, izvršitelj će obavijestiti naručitelja o namjeri prosljeđivanja. Dijelovi narudžbe se u ovom smislu smatraju značajnima ako premašuju najmanje polovicu ukupne vrijednosti narudžbe, pri čemu ukupna vrijednost narudžbe mora iznositi najmanje 10.000 eura kako bi dužnost informiranja bila primjenjiva. Ovaj zahtjev za informiranjem odnosi se i na dijelove narudžbe koje je naručitelj već prilikom dodjele narudžbe naznačio kao značajne.

8. Neadekvatno ispunjenje ugovora
Izvršitelj jamči propisno ispunjenje ugovora. Razdoblje jamstva obuhvaća 6 mjeseci od provedbe narudžbe. Za zbirne narudžbe razdoblje jamstva počinje za dijelove narudžbe nakon pružanja pripadajuće djelomične usluge.
U slučaju nepropisnog izvršenja narudžbe (neispunjenje ugovorne obveze, loše ispunjenje ugovorne obveze), izvršitelj ima pravo odabrati hoće li ukloniti nedostatak ili naložiti uklanjanje nedostataka, odobriti odgovarajuće smanjenje cijene ili ukloniti nedostatak zamjenom. Naručitelj se obvezuje bez odgode obavijestiti izvršitelja o bilo kakvim nedostacima u pogledu ispunjenja ugovora, najkasnije u roku od dva tjedna od pružanja usluge i detaljno navesti sve pojedine nedostatke, u protivnom gubi pravo potraživanja. Članak 924., par. 2. Općeg građanskog zakonika (ABGB-a) se ne primjenjuje.

9. Naknada štete i jamstvo za proizvod
U pogledu temelja za rad koje naručitelj stavlja izvršitelju na raspolaganje, naručitelj se obvezuje da se korištenjem istih ne povređuju prava trećih strana, te se obvezuje u potpunosti obeštetiti i zaštiti izvršitelja od ikakve odgovornosti za potraživanja trećih strana.
Nadalje, izvršitelj ne preuzima odgovornost za prihvatljivost promidžbenih mjera ako je sadržaj istih osmislio ili na drugi način izradio naručitelj. Štoviše, naručitelj se obvezuje na vlastitu odgovornost provjeriti zakonske preduvjete u pogledu navedenog ili naložiti da se provjere. Ako nezakonitost promidžbenih mjera koje je naručitelj osmislio ili na drugačiji način izradio rezultira potraživanjima protiv izvršitelja, naručitelj se obvezuje u potpunosti obeštetiti i zaštiti izvršitelja.
Ako izvršitelj u bilo kojem trenutku primijeti povrede zakonskih odredbi, izvršitelj u svakom trenutku ima pravo zahtijevati da se narudžba izmijeni ili dopuni. Ako naručitelj odbije izmjenu u skladu sa zakonskim odredbama, naručitelj snosi rizik nepostupanja. Naručitelj u tom slučaju nema pravo na jamstvene zahtjeve ili naknadu štete, no obvezan je platiti ugovorenu naknadu.
U svim slučajevima naknade štete, isključena je odgovornost izvršitelja za naknadu neostvarene dobiti, za posljedične štete i potraživanja trećih strana, kao i za lakši slučaj nemara u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom. Odgovornost istječe u roku od 6 mjeseci nakon što izvršitelj sazna za štetu i osobu koja je uzrokovala štetu. Ako izvršitelj izvrši nalog uz pomoć trećih strana i u tom kontekstu nastanu zahtjevi za naknadu štete protiv tih trećih strana, izvršitelj ima pravo ustupiti te zahtjeve naručitelju. U ovom slučaju, naručitelj će se prvenstveno pridržavati ovih trećih strana.

10. Vlasništvo i prava korištenja
Naručitelju se daje samo neisključivo pravo korištenja svih dokumenata, materijala, ideja te drugih usluga stavljenih na raspolaganje u svrhe određene ugovorom i u opsegu dogovorenom ugovorom. Naručitelju nije dozvoljeno prosljeđivanje trećim stranama te u slučaju povrede navedenog, naručitelj se obvezuje neovisno o krivnji platiti ugovornu kaznu u iznosu od 50 % neto vrijednosti narudžbe (PDV isključen), ne dovodeći u pitanje daljnja potraživanja izvršitelja. Za izmjene pruženih usluga potreban je pristanak izvršitelja, kao i dodatni pristanak ovlaštenog vlasnika autorskog prava.

11. Izumi
Sva prava na izume i ostala prava zaštite industrijskog vlasništva u vezi s djelima i izumima svojih zaposlenika koja nastanu u okviru pružanja usluge pripadaju izvršitelju.

12. Označavanje
Izvršitelj je ovlašten uputiti na svoje autorsko pravo u vezi sa svim uslugama koje pruža, što ne daje povoda za bilo kakva potraživanja naručitelja.

13. Čuvanje poslovne tajne
Objema ugovornim stranama zabranjeno je korištenje poslovnih tajni kao i informacija u pogledu vrste, opsega posla i praktičnih aktivnosti druge ugovorne strane koje su, makar i slučajno, saznale, te njihovo prosljeđivanje trećim stranama, kako za vrijeme, tako i nakon trajanja ugovora

14. Prava vlasništva
Dogovorena naknada za stjecanje prava zaštite industrijskog vlasništva (prava u vezi s trgovačkom markom, žigom, patentom, malim patentom, poluvodičem, autorska prava) smatra se kompenziranom ako je stjecanje iste nužno za naručitelja u ugovorne svrhe. U pogledu temelja za rad koje naručitelj stavlja izvršitelju na raspolaganje, naručitelj se obvezuje da se korištenjem istih ne povređuju prava trećih strana, te se obvezuje u potpunosti obeštetiti i zaštiti izvršitelja od bilo kakve odgovornosti za potraživanja trećih strana.
Za sve dokumente, materijale, ideje i ostale usluge koje mu je naručitelj stavio na raspolaganje u svrhu ispunjenja ugovornih obveza, izvršitelj dobiva samo neisključivo pravo korištenja u svrhu određenu ugovorom i u opsegu određenom ugovorom. Izvršitelju nije dopušteno prosljeđivanje istih trećim stranama. Prosljeđivanje je pak dopušteno u okviru prosljeđivanja narudžbe u skladu s točkom 7.

15. Cesija
Cesija potraživanja naručitelja protiv izvršitelja koja proizlaze iz ovog ugovora moguća je samo uz isključivi pisani pristanak izvršitelja.

16. Prebijanje
Prebijanje potraživanja izvršitelja ili ostvarivanje prava zadržavanja naručitelju je dopušteno samo ako su potraživanja ili pravo naručitelja neosporivi ili ih je sud proglasio pravomoćnima.

17. Mjesto izvršenja i nadležni sud
Beč je ugovoren kao mjesto plaćanja i izvršenja, osim ako je narudžbom izričito dogovoreno drugačije.
Ugovorne strane suglasne su da je za sve sporove proizašle iz ovog ugovora nadležan isključivo stvarno nadležni sud upravnog područja Wien Innere Stadt (Beč, Prvi okrug).

18. Mjerodavno pravo
Za ugovor kao i sve pravne sporove proizašle u vezi s ugovorom mjerodavno je isključivo austrijsko pravo, isključujući referentne odredbe austrijskog Zakona o međunarodnom privatnom pravu (njem. Gesetz über das internationale Privatrecht - IPRG) i Konvencije UN-a o međunarodnoj prodaji robe.

Izjava o odricanju odgovornosti
Ova internetske stranica Austrijskog promidžbenog ureda napravljena je kao javni internetski portal za promidžbu i razvoj austrijskog turizma. Kao platforma isključivo za usluge i informacije ova stranica sadrži i poveznice na internetske stranice trećih strana čije sadržaje Austrijski promidžbeni ured ne može kontrolirati. Presudom od 19.12.2000. (4 Ob 274/00y - Odgovornost za poveznice na internetskim stranicama) austrijski Vrhovni sud odlučio je da pružatelj koji postavlja poveznicu mora smatrati sadržaj internetske stranice treće strane svojim sadržajem te mora odgovarati i za taj sadržaj u mjeri u kojoj ga učini svojim.

Mi izričito naglašavamo da Austrijski promidžbeni ured ne preuzima nikakvu odgovornost za ove internetske stranice i sadržaje koji se nalaze na njima. Postavljanje poveznica na internetskoj stranici Austrijskog promidžbenog ureda samo je usluga koja bi korisniku ove internetske stranice trebala ponuditi sažeti pregled internetskih stranica koje se bave turizmom dostupnih u Austriji. Austrijski promidžbeni ured ne preuzima sadržaje ovih internetskih stranica kao svoje vlastite. Za sadržaj drugih internetskih stranica na koje Austrijski promidžbeni ured samo daje poveznicu ne može se snositi odgovornost, jer te internetske stranice nisu pod nadzorom Austrijskog promidžbenog ureda. Pristup sadržaju vanjskih internetskih stranica stoga je na vlastiti rizik i odgovornost. Za sadržaj drugih internetskih stranica na koje Austrijski promidžbeni ured samo daje poveznicu ne može se snositi odgovornost, jer te internetske stranice nisu pod nadzorom Austrijskog promidžbenog ureda. Ako postoji veza do internetske stranice koja sadrži ilegalni ili nemoralni sadržaj, Austrijski promidžbeni ured moli za obavijest e-poštom na urlaub@austria.info. Austrijski promidžbeni ured odmah će ukloniti tu poveznicu.

Svaki korisnik izričito prihvaća da na internetskoj stranici mogu biti objavljeni i sadržaji za koje su isključivo odgovorne ugovorne strane Austrijskog promidžbenog ureda. Austrijski promidžbeni ured nema mogućnost kontrole ovih sadržaja, slično kao što to nema ni javna knjižnica ili kiosk. Svaka informacija, svako mišljenje, svaki savjet, svaka izjava, svaka usluga, svaka ponuda, itd., izraženi u ovim sadržajima isključivo su odgovornost dotične ugovorne strane. Austrijski promidžbeni ured ni pod kakvim okolnostima nije odgovoran za navedene sadržaje. Austrijski promidžbeni ured ne daje nikakva obećanja ili jamstva u vezi s ovim sadržajima te ne preuzima odgovornost ni za kakve štete nastale u vezi s njima.

Ako korisnici primijete da određena poveznica upućuje na pravno problematične sadržaje, molimo ih da o dotičnoj poveznici obavijeste Austrijski promidžbeni ured putem e-pošte na adresu urlaub@austria.info kako bismo je po potrebi mogli što brže ukloniti.

Austrijski promidžbeni ured redovito provjerava i ažurira sve podatke koje stavlja na raspolaganje na svojoj internetskoj stranici, a kojima se može pristupiti pod domenom https://www.austria.info. Ipak, možda je u međuvremenu došlo do promjena koje još nisu uzete u obzir na navedenoj internetskoj stranici. Iz tih razloga, Austrijski promidžbeni ured ne preuzima nikakvu odgovornost niti jamči da je internetska stranica ažurna, ispravna i cjelovita. Sadržaj na internetskoj stranici ne predstavlja službenu komunikaciju ili pravni savjet.

Austrijski promidžbeni ured pokušava što je više moguće izbjeći tehničke smetnje. Međutim, on ne može jamčiti ili preuzeti odgovornost da internetska stranica ili baza podataka neće biti prekinuta ili na bilo koji drugi način narušena smetnjama.

Facebook
Naša internetska stranica koristi više programskih priključaka tvrtke Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Prepoznat ćete ove programske priključke ili po plavom slovu „F“ koje Facebook koristi ili prema tome da su označeni riječju „Facebook“. Pri interakciji s funkcijama ovog programskog priključka, primjerice pritiskom gumba „Sviđa mi se“, Vaš preglednik šalje informacije izravno Facebooku i one se tamo pohranjuju. Za daljnju obradu ovih informacija zadužen je Facebook pa odgovarajuće uvjete i mogućnosti podešavanja možete pronaći u Uputama za zaštitu podataka Facebooka. Ako želite izbjeći da se Vaši osobni podaci prenose na Facebook, prije posjeta našoj internetskoj stranici odjavite se s Facebooka.