Hallstatt, Haute-Autriche Hallstatt, Haute-Autriche

Impresszum / Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi ÁSzF az Österreich Werbung német nyelvű szerződési feltételeinek (Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vereins Österreich Werbung) fordítása. Jogvita esetén a német nyelvű ÁSzF az irányadó.

Impresszum / Közzététel a Médiatörvény 24., 25. § értelmében, az e-kereskedelemről szóló törvény 5. § szerinti adatok

Médiatulajdonos: Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13
A-1030 Wien
Tel.: (01) 58 866-0
Fax: (01) 58 866-20
E-mail: urlaub@austria.info

Egyesületi bejegyzési szám: VIII-761, ZVR-szám: 075857630
Cégvezető: Dipl.-Kffr. Lisa Weddig
Ellenőrző hatóság: Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten, 1010 Wien, Schottenring 7-9
Kamarai tagság: nincs
Közösségi adószám: AT U38158603

Egyesület célja: Ausztria idegenforgalmának reklámozása
Médium alapvető iránya: Ausztria, mint idegenforgalmi célpont reklámozása Ausztria versenyképes idegenforgalmának fenntartásának és kiépítésének céljából.

Az Österreich Werbung a www.austria.info oldalain harmadik felek ajánlatairól tájékoztat, mely ajánlatok kizárólag a harmadik félnél foglalhatók. Semmilyen módon nem válunk az itt bemutatott turisztikai ajánlatok szerződéses partnerévé.

Az Österreich Werbung Általános Szerződési Feltételei
A-1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 13

(Állapot: 2021.02.01.)

1. Hatály
Az Österreich Werbung, továbbiakban Megbízott (AN), megbízásokat kizárólag az alábbi feltételekkel vállal. A szerződéses partnerek ill. Megbízó (AG) kifejezetten elismerik, hogy jelen feltételeket jogilag kötelező jelleggel tudomásul vették, továbbá, hogy a feltételek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Megbízó (AG) utalása saját „Általános Üzleti Feltételeire” nem jelenti azok hatályát, ha abban a felek külön írásban nem állapodnak meg. Jelen feltételek változása vagy kiegészítése kizárólag felek egyetértése esetén írásban lehetséges, a változatlan feltételek azonban továbbra is a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ezek az Általános Szerződési Feltételek a Megbízó (AG) minden jelenlegi és jövőbeli megrendelésére kötelező érvényűek a mindenkor hatályos változatban, még akkor is, ha nem történik rájuk kifejezett utalás.

Jelen feltételek egy részének semmissé vagy érvénytelenné válása nem érinti a többi rész érvényességét és érvényét. A semmissé vagy érvénytelenné vált rendelkezéseket a szerződés gazdasági céljához legközelebb álló hatékony szabályozásokkal kell helyettesíteni.

2. Megbízás adása
Megbízott (AN) részére adott szerződéses ajánlat Megbízott számára csak akkor válik kötelező jellegűvé, ha Megbízott (AN) illetékes szerve az ajánlatot írásban elfogadta. A megbízás módosítása a megbízás elfogadása után csak akkor érvényes, ha Megbízott (AN) azt írásban visszaigazolta. A Megbízott (AN) által a szerződéses ajánlat kézhezvétele előtt készített költségbecslések nem kötelező érvényűek.

Megbízott (AN) szabad belátása szerint jogosult a megbízásokat visszautasítani. A megbízás visszautasításának oka lehet pl.: (i) a megbízás ellentétes Megbízott (AN) alapszabályzataiban meghatározott gazdasági és erkölcsi, morális érdekeivel, (ii) tisztességtelen és törvénybe ütköző megbízások, (iii) olyan vállalkozások megbízásai, melyek Megbízottal (AN-nel) szemben fennálló nyitott követeléseket nem egyenlítették ki maradéktalanul, ill. melyek fizetőképességére és fizetési készségére vonatkozóan egyéb objektív okokból kételyek merülnek fel, vagy melyek megsértik az együttműködés és támogatás átláthatóságáról szóló médiatörvény (MedKF-TG) rendelkezéseit és Megbízó (AG) Megbízott (AN) felszólítása ellenére sem hajt végre módosítást.

3. Fizetési feltételek és elszámolás
Megbízott (AN) által megadott árak EUR-ban, áfa nélkül értendők. Megosztható szolgáltatások esetén a Megbízott (AN) jogosult részszámlák kiállítására.

A Megbízott (AN) által kiállított számlákat Megbízó (AG) köteles a számla dátumától számított 30 napon belül engedmény nélkül kiegyenlíteni olyan módon, hogy legkésőbb ezen a napon a számlák összege Megbízott (AN) rendelkezésre álljon.

Fizetési késedelem esetén Megbízott (AN) jogosult Megbízótól (AG-tól) az EURIBOR mellett a tartozás összegének 9,2%-val egyenlő késedelmi kamatot követelni, kivéve, ha Megbízó (AG) bizonyítja, hogy nem felelős a késedelemért; ebben az esetben a késedelmi kamat mértéke 4%. Megbízó (AG) késedelme esetén Megbízott (AN) minden esetben és a vétkességtől függetlenül jogosult felszámítani a ténylegesen keletkezett, szükséges és jogos, az ügyvédi díjszabásról szóló törvény érvényes változatában meghatározott mértékű felszólítási és inkasszóköltségeket. Amennyiben Megbízott (AN) a felszólítási eljárást maga hajtja végre, Megbízott (AN) jogosult minden egyes végrehajtott felszólítás után 10,90 EUR összeget, valamint naptári negyedévenként 3,70 EUR, de legalább 40,- EUR általánydíjat felszámolni a tartozási viszony nyilvántartásának vezetéséért. Megbízó (AG) fenntartja az ettől eltérő esetleges késedelmi kárra vonatkozó érvényesítési jogot.

Megbízott (AN) által harmadik fél részére teljesítendő előlegfizetés esetén Megbízó (AG) a számlabizonylatok bemutatása után köteles megfelelő mértékű előlegfizetéseket teljesíteni. Csak az előleg beérkezése után köteles Megbízott (AN) harmadik fél részére az előlegfizetést teljesíteni.

4. Megbízó (AG) közreműködése
Megbízó (AG) támogatja Megbízottat (AN-t) a megbízás teljesítésében, különös tekintettel a kötelező jellegű határidők és határnapok betartására vonatkozóan. Amennyiben a megbízás teljesítéséhez szükséges, Megbízó (AG) lehetőségeihez mérten közreműködik a teljesítésben, továbbá a szükséges információkat és adatokat Megbízott (AN) rendelkezésére bocsátja. Megbízó (AG) kapcsolattartó személyt jelöl ki Megbízotthoz (AN-hez), aki felel a Megbízó (AG) és a Megbízott (AN) közötti kapcsolattartásért. Megbízott (AN) jogos kérésére új kapcsolattartó személyt kell kijelölni.

5.Szerződéstől való elállás – Sztornózási díjak
Ha a szerződéstől való elállást a megbízás teljesítésének megkezdése előtti 60 napon belül kezdeményezik, a sztornózási díj a megállapodás szerinti díjazás 25%-a, ha a megbízás teljesítésének megkezdése előtti 30 napon belül kezdeményezik, a megállapodás szerinti díjazás 50%-a. Későbbi időpontban történő sztornózás esetén a díjazás teljes összege esedékes.

6. Határidők
6.1 Vis maior

Vis maiornak minősül, ha a Megbízót (AG-t) vagy a Megbízottat (AN-t) szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében olyan esemény akadályozza, amely kívül esik a hatáskörükön és amelyet nem lehetett előre látni, vagy – amennyiben előre látható volt – bekövetkezése elkerülhetetlen volt.

Vis maior esetnek számítanak, amennyiben a fenti követelményeknek megfelelnek, különösen az alábbi esetek:

i. fertőző betegségek járványszerű kitörése, háború, lázadás, szabotázs vagy terrorizmus;

ii. természeti katasztrófák, mint például villámcsapás, tűz, robbanás, árvíz és földrengés;

iii. a fenti i. és ii. alpontokhoz kapcsolódó belföldi és/vagy külföldi kormányzati rendelkezések;

A vis maior esemény időtartamára és mértékéig a Felek mentesülnek a szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól. Amennyiben a kölcsönös szolgáltatásokat egy határidőüzlet keretén belül kell nyújtani, vis maior esetén mindkét szerződő fél véglegesen mentesül a kölcsönös kötelezettségek alól. Mindkét szerződő fél maga viseli a nála felmerült költségeket. A Megbízottnak (AN-nek) a szóban forgó megrendeléssel kapcsolatban az esemény bekövetkezését megelőzően harmadik féllel szemben felmerült költségei a Megbízót (AG-t) terhelik.

A vis maiorral érintett szerződő fél a vis maior esemény bekövetkezéséről haladéktalanul és bizonyíthatóan köteles tájékoztatni a másik szerződő felet. Ennek során amennyire lehetséges közölni kell az esemény várható időtartamát és annak mértékét, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítése milyen mértékben sérül. A vis maior esemény által érintett szerződő fél minden ésszerű erőfeszítést köteles megtenni a szerződés mielőbbi újbóli teljesítése érdekében, kivéve, ha a szerződés tárgya határidőüzlet.

Abban az esetben, ha a szerződéses kötelezettségek teljesítése vis maior miatt több mint 6 hétig szünetel, mindkét szerződő fél jogosult elállni a szerződéstől. Ha a Megbízó (AG) eláll a szerződéstől, köteles megtéríteni a Megbízottnak (AN-nek) a szerződéstől való elállásig felmerült költségeit.

A szerződ felek számára egyértelmű, hogy vis maior esetén a szerződés felmondása vagy a szolgáltatás teljesítésének késedelme miatt egyik szerződő fél sem érvényesíthet kártérítési igényt.

A fenti rendelkezések vonatkoznak az egyéb olyan rendkívüli eseményekre is, amelyekre a Megbízottnak (AN-nek) nincs közvetlen befolyása. Ezek közé tartoznak például az üzemzavarok, sztrájkok, forgalmi zavarok stb. E körülmények minden esetben magukban foglalják a Megbízó (AN) alvállalkozóinak és más harmadik feleknek a körében bekövetkező ilyen eseményeket is, amelyekkel a Megbízó (AN) üzleti kapcsolatban áll.

6.2 A teljesítési határidő egyéb okokból történő elmulasztása

Ha Megbízott (AN) a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem tudja betartani, Megbízó (AG) min. 2 hét méltányos póthatáridőt tűz ki Megbízott (AN) részére, fenti késedelem miatt Megbízó (AG) részére semmiféle igény nem keletkezik, kivéve, ha fenti késedelem Megbízott (AN) súlyos vétkességére vagy szándékosságára vezethető vissza. Fenti határidő Megbízott (AN) részére ajánlott levélben megküldött, nevezett előfeltételnek (póthatáridő megadása) megfelelő figyelmeztető levél beérkezésével kezdődik.

7. Megbízás továbbadásaz
Megbízott (AN) jogosult a teljes megbízást vagy annak egy részét harmadik fél részére továbbadni Megbízó (AG) jogos érdekeinek megsértése nélkül. A megbízás adása előtt Megbízó (AG) köteles Megbízottat (AN-t) tájékoztatni a fenti érdekekről. A megbízás lényeges részeinek továbbadása esetén Megbízott (AN) köteles Megbízót (AG-t) a továbbadási szándékról tájékoztatni. Ebben az értelemben a megbízás lényeges részei azok a részek, melyek értéke meghaladja a teljes megbízás értékének felét, és a tájékoztatási kötelezettséggel járó szerződés teljes értéke legalább 10 000 EUR. Fenti tájékoztatási kötelezettség fennáll a megbízás minden olyan részére is, melyet Megbízott (AN) részéről már a megbízás adásakor kifejezetten lényegesnek minősítettek.

8. Szerződés hibás teljesítése
Megbízott (AN) szavatolja a szerződés megfelelő teljesítését. A szavatossági határidő a megbízás teljesítése utáni 6 hónap. Összevont megbízások esetén a megbízás részeire vonatkozó szavatossági határidő a mindenkori részteljesítés befejezése után kezdődik.
A megbízás nem megfelelő teljesítése esetén (a teljesítés elmaradása, hibás teljesítés) Megbízott (AN) választása szerint jogosult saját maga vagy más vállalkozó igénybevételével megszüntetni a hibát, vagy méltányos árcsökkentést felajánlani vagy a hibát cserével megszüntetni. Megbízó (AG) köteles a szerződés teljesítése során keletkezett hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a megbízás teljesítése utáni két héten belül írásban jelezni Megbízott (AN) felé és az egyes konkrét hibákat részletesen megindokolni. Az ABGB (Osztrák Polgári Törvénykönyv) 924. § 2. mondat nem alkalmazandó.

9. Kártérítés és termékfelelősség
A munka azon alapjaira vonatkozóan, melyeket Megbízott (AN) részére Megbízó (AG) rendelkezésre bocsátott, Megbízó (AG) garantálja, hogy harmadik fél jogai azok felhasználásával nem ellentétesek és Megbízó (AG) harmadik fél igényeivel kapcsolatos felelősségére vonatkozóan Megbízottat (AN-t) maradéktalanul kártalanítja.

Továbbá, Megbízott (AN) nem vállal felelősséget a reklámintézkedések megbízhatóságáért, ha azok tartalmát Megbízó (AG) hozta létre vagy egyéb módon készítették. Megbízó (AG) inkább saját felelősségére ellenőrzi vagy ellenőrizteti a vonatkozó jogi előfeltételeket. Ha Megbízó (AG) által létrehozott vagy egyéb módon készített jogellenes reklámintézkedés Megbízottal (AN-nel) szemben keletkezett igényekhez vezet, Megbízó (AG) vállalja, hogy Megbízottal (AN-t) maradéktalanul kártalanítja.

Amennyiben Megbízott (AN) a törvényi rendelkezések megszegését tapasztalja, bármikor jogosult a megbízás módosítását és kiegészítését követelni. Amennyiben Megbízó (AG) megtagadja a törvényi rendelkezéseknek megfelelő szükséges módosítások végrehajtását, Megbízó (AG) viseli a teljesítés elmaradásával kapcsolatos kockázatot. Megbízót (AG-t) sem szavatosság, sem kártérítés nem illeti meg, de a megállapodás szerinti díjazást köteles megfizetni.

Kártérítés esetén Megbízott (AN) felelőssége kizárt az elmaradt haszonért, a következménykárokért, harmadik fél igényeiért és kismértékű gondatlanságért, amennyiben a jogszabályok azt lehetővé teszik. A felelősség a Megbízó (AG) kárról és károkozóról való tudomásszerzésétől számított 6 hónapon belül elévül. Ha a Megbízott (AN) a megrendelést harmadik személyek közreműködésével teljesíti és ezzel összefüggésben kártérítési igény merülne fel ezekkel a harmadik személyekkel szemben, a Megbízott (AN) jogosult ezeket az igényeket a Megbízónak (AG-nek) engedményezni. Ebben az esetben a Megbízó (AG) elsősorban ezekhez a harmadik felekhez fogja tartani magát.

10. Tulajdon és használati jogok
Megbízó (AG) a rendelkezésre bocsátott dokumentumokra, anyagokra, elképzelésekre és egyéb teljesítésekre vonatkozóan csak a szerződésben rögzített célhoz szükséges és szerződésben közösen meghatározott mértékű nem kizárólagos használati jogot kapja meg. Megbízó (AG) nem jogosult fenti dokumentumokat, anyagokat és elképzeléseket harmadik félnek továbbadni, ezen rendelkezés megszegése esetén Megbízó (AG) köteles a vétkesség mértékétől függetlenül a megbízás nettó értékének (áfa nélkül) 50%-nak megfelelő kötbért megfizetni, Megbízott (AN) ettől eltérő igényeit ez nem érinti. A nyújtott szolgáltatások módosításához Megbízott (AN) és adott esetben szerző hozzájárulása szükséges.

11. Találmányok
A találmányokhoz fűződő jogok és a megbízás teljesítésében létrehozott műalkotásokhoz és találmányokhoz fűződő egyéb iparjogvédelmi jogok Megbízottat (AN-t) illetik meg.

12. Jelölés
Megbízott (AN) jogosult minden általa nyújtott szolgáltatásnál utalni arra, hogy ő a szolgáltatás szerzője, Megbízó (AG) részére ezzel kapcsolatosan semmilyen igény nem keletkezik.

13. Titoktartás
Szerződő felek a másik szerződő féltől kapott, a vállalat jellegére, méretére és gyakorlati tevékenységére vonatkozó üzleti és vállalati titkokat, az információkat, a véletlenül tudomásukra jutott információkat is beleértve, a szerződés érvényessége alatt és annak lejárta után sem használhatják fel saját céljaikra és nem bocsáthatják azokat harmadik fél rendelkezésére.

14. Jogvédelmi jogok
A megállapodás szerinti díjazással az iparjogvédelmi jogok (formatervezési mintákra, védjegyekre, használati mintákra vonatkozó, szabadalmi jogok, félvezető termékekre vonatkozó, szerzői jogok) megszerzése megváltásra kerülnek, ha a jogok megszerzése Megbízó (AG) részére a szerződés szerinti felhasználáshoz szükséges. A munka azon alapjaira vonatkozóan, melyeket Megbízott (AN) részére Megbízó (AG) rendelkezésre bocsátott, Megbízó (AG) garantálja, hogy harmadik fél jogai azok felhasználásával nem ellentétesek és harmadik fél igényeivel kapcsolatos felelősségére vonatkozóan Megbízottat (AN-t) maradéktalanul kártalanítja.

Megbízott (AN) Megbízó (AG) által megbízás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátott dokumentumokra, anyagokra, elképzelésekre és egyéb teljesítésekre vonatkozóan csak a szerződésben rögzített célhoz szükséges és szerződésben közösen meghatározott mértékű, nem kizárólagos használati jogot kapja meg. Megbízott (AN) a jogot nem adhatja tovább harmadik fél részére. A jog továbbadása azonban a megbízás továbbadásának mértékében a 7-es pont szerint megengedett.

15. Engedményezés
Megbízó (AG) szerződésből származó, Megbízottal (AN-nel) szemben fennálló követeléseinek engedményezése csak Megbízott (AN) kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

16. Beszámítás
Megbízott (AN) igényeivel szembeni beszámítás vagy visszatartási jog érvényesítése Megbízott (AN) által csak akkor megengedett, ha Megbízó (AG) követelései vagy joga nem vitatott vagy jogerős bírósági határozatban megállították annak jogosságát.

17. Szerződés teljesítésének helye és illetékes bíróság
Felek megállapodnak abban, hogy a fizetés és a szerződés teljesítésének helye Wien, amennyiben a megbízás adáskor nem ettől eltérően állapodtak meg.
Jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdések esetére szerződő felek kikötik az ügyben illetékes Wien Innere Stadt kerületi bíróság kizárólagos illetékességét.

18. Alkalmazandó jog
A szerződés és a szerződés érvényes létrejötte utáni esetleges jogviták tekintetében kizárólag az osztrák jog a mérvadó a nemzetközi kollíziós magánjog és az ENSZ vételi jog kizárásával.

Felelősség kizárása
Az Österreich Werbung weboldala az ausztriai idegenforgalom támogatására és fejlesztésére létrehozott nyitott internetes portál. A kizárólag szolgáltatási és információs platformként létrehozott oldal harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokat is tartalmaz, melyek tartalmát Österreich Werbung nem tudja ellenőrizni. A 2000.12.19-i (4 Ob 274/00y – Felelősség a weboldalon elhelyezett hivatkozások tartalmáért) ítéletében az osztrák Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a hivatkozást elhelyező az idegen weboldal tartalmáért saját tartalmához hasonlóan felel és azért adott esetben köteles felelni, ha annak tartalmát magáénak ismeri el.

Kifejezetten utalunk arra, hogy Österreich Werbung felelőssége ezen weboldalakért és azok tartalmáért kizárt. Österreich Werbung weboldalán hivatkozás elhelyezés kizárólag szolgáltatás, mely a médiahasználónak a weboldalon összegyűjtve áttekintést nyújt az Ausztriában rendelkezésre álló idegenforgalmi weboldalakról. Österreich Werbung ezen weboldalak tartalmát nem ismeri el saját tartalomnak. Az Österreich Werbung nem vállal felelősséget más olyan weboldalak tartalmáért, amelyekre az Österreich Werbung csupán hivatkozik, mivel ezek a weboldalak nem tartoznak az Österreich Werbung ellenőrzése alá. Idegen weboldalak tartalmának elérése így saját kockázatra és saját felelősségre történik.
a Amennyiben az Österreich Werbung weboldalán olyan weboldalra történő hivatkozás lenne található, amely illegális vagy erkölcstelen tartalomra utal, az Österreich Werbung e-mailben kér értesítést az urlaub@austria.info címre. Az Österreich Werbung haladéktalanul gondoskodik a link eltávolításáról.

Médiahasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a weboldalon olyan tartalmak is nyilvánosságra hozhatók, melyekért kizárólag az Österreich Werbung szerződéses partnerei felelnek. Közkönyvtárhoz vagy folyóirat-állományhoz hasonlóan az Österreich Werbung jelen tartalmak vonatkozásában nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel. Fenti tartalmakban kifejezett minden információra, véleményre, állásfoglalásra, szolgáltatásra, ajánlatra a mindenkori szerződéses partnerek kizárólagos felelőssége vonatkozik. Österreich Werbung semmilyen körülmények között nem felel a fenti tartalmakért. Az Österreich Werbung fenti tartalmakért semmiféle garanciát vagy szavatosságot nem nyújt, fenti tartalmakkal kapcsolatosan keletkezett károkért semmiféle felelősséget nem vállal.
Arra az esetre, ha médiahasználók azt tapasztalják, hogy egy hivatkozás jogilag problémás tartalmakra utal, azt kérjük, hogy a hivatkozásról értesítsék az Österreich Werbungot e-mailben az urlaub@austria.info címen, hogy szükség esetén mihamarabb eltávolíthassuk.

Az Österreich Werbung rendszeresen ellenőrzi és frissíti a honlapján közzétett információkat, amelyek a https://www.austria.info domain alatt érhetők el. Mindazonáltal előfordulhat, hogy időközben olyan változások történtek, amelyeket a megadott weboldalon még nem vettek figyelembe. Ezen okokból kifolyólag az Österreich Werbung nem vállal felelősséget vagy garanciát a weboldal aktualitásáért, helyességéért és teljességéért. A weboldalon található tartalom nem minősül hivatalos közlésnek vagy jogi tanácsadásnak.

Az Österreich Werbung igyekszik a technikai hibákat lehetőség szerint elkerülni. Az Österreich Werbung azonban nem tudja garantálni, illetve nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldal vagy a tartalmi adatbázis elérése nem szakad meg, illetve nem károsodik más módon az esetleges üzemzavarok miatt.

Facebook
Internetes oldalunk több Facebook-plugint (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) használ. Ezek a pluginok vagy a Facebook kék „F” betűjéről ismerhetők fel, vagy arról, hogy a plugint a „Facebook” szó jelöli. A plugin funkciókkal való kapcsolat létrehozásakor, pl. a „Tetszik” gomb megnyomása esetén, ezt az információt az ön böngészője közvetlenül továbbítja a Facebook részére, majd ott tárolja. Az információ további feldolgozása a Facebook feladata, a vonatkozó feltételeket és beállítási lehetőségeket a Facebook adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza. Amennyiben nem szeretné, hogy személyes adatai továbbításra kerüljenek a Facebook részére, kérjük, hogy weboldalunk felkeresése előtt jelentkezzen ki a Facebook fiókjából.