Hallstatt, Haute-Autriche Hallstatt, Haute-Autriche

Terms & Conditions / Disclaimer

(Kolofon AGB)

(Ti pogoji uporabe so prevedeni iz izvirnih pogojev uporabe avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung v nemškem jeziku. V primeru spora veljajo besedila v nemškem jeziku.)

 

Impresum / razkritje podatkov v skladu s 24. in 25. členom Zakona o medijih, informacije v skladu s 5. členom Zakona o elektronskem poslovanju (ECG):

Lastnik: Österreich Werbung

Vordere Zollamtsstraße 13

A − 1030 Dunaj

Tel.: (01) 58 866-0

Faks: (01) 58 866-20

E-pošta: urlaub@austria.info

Register združenj Zl: VIII-761, številka v Centralnem registru združenj (ZVR) 075857630

Poslovodkinja: Dipl.-Kffr. Lisa Weddig

Pristojni nadzorni organ: Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten, 1010 Dunaj, Schottenring 7-9

Članstvo v zbornici: brez

ID številka za DDV: ATU 38158603

 

Namen združenja: oglaševanje turistične dežele Avstrije

Temeljna usmeritev medija: oglaševanje turistične destinacije Avstrije za ohranjanje in povečanje konkurenčnosti turistične dežele Avstrije.

Österreich Werbung informira preko spletne strani www.austria.info in njenih podstrani/ciljnih strani (Landingpage) o ponudbah tretjih oseb, ki jih lahko rezervirate izključno preko njihovih spletnih strani. Nismo pogodbeni partnerji tukaj predstavljenih turističnih ponudb.

 

Splošni pogoji poslovanja združenja Österreich Werbung
A − 1030 Dunaj, Vordere Zollamtsstraße 13
(Stanje: 1. 2. 2021)

1. Veljavnost
Združenje Österreich Werbung, v nadaljnjem besedilu tudi izvajalec, sprejema naročila samo na podlagi pogojev, ki sledijo v nadaljevanju.Pogodbeni partnerji oz. naročniki izrecno priznavajo, da so se pravno obvezujoče seznanili s temi pogoji, s čimer so le-ti postali pogodbena vsebina. Sklicevanje naročnika na lastne "Splošnih pogoje poslovanja" nikakor ne vpliva na veljavnost le-teh, če to ni posebej izrecno dogovorjeno v pisni obliki. Spremembe ali dopolnitve teh pogojev poslovanja so dovoljene samo v primeru sporazumnega dogovora v pisni obliki, pri čemer nespremenjeni pogoji v vsakem primeru ostanejo pogodbena vsebina. Ti splošni pogoji, v vsakokrat veljavni verziji, so zavezujoči za vsa trenutna in prihajajoča naročila naročnika, tudi v primerih, ko to ni izrecno navedeno.

Ničnost ali neveljavnost kateregakoli dela teh splošnih pogojev ne vpliva na pravno veljavnost preostalih delov. Nične ali neveljavne določbe se nadomestijo s takšnimi ureditvami, ki so najbližje zadanemu gospodarskemu cilju.

2. Naročanje
Vsaka pogodbena ponudba, naslovljena na izvajalca, postane zanj zavezujoča šele po pisni potrditvi ponudbe s strani ustreznih organov izvajalca. Kakršnekoli spremembe po sprejemu naročila so veljavne samo ob pisni potrditvi izvajalca. Morebitni predračuni izvajalca, sestavljeni pred pogodbeno ponudbo, niso zavezujoči.

Izvajalec si pridržuje pravico po lastni presoji zavrniti določena naročila. Razlogi za zavrnitev so lahko na primer naslednji: (i) interesi naročila so v nasprotju z gospodarskimi in etičnimi interesi, ki izhajajo iz statuta izvajalca; (ii) naročila so moralno nesprejemljiva ali protizakonita; (iii) gre za naročila družb, ki niso v celoti poravnale odprtih obveznosti do izvajalca, oziroma družb, pri katerih iz drugih objektivnih razlogov obstaja utemeljen dvom glede njihove plačilne sposobnosti ali pripravljenosti za le-to, oziroma družb, ki so kršile določbe Zakona o transparentnosti medijskih sodelovanj (MedKF-TG) in kljub zahtevi izvajalca ne poskrbijo za ustrezne modifikacije.

3. Plačilni pogoji in izdaja računov
Vse cene izvajalca so v evrih in ne vključujejo davka. V primeru deljenih storitev je izvajalec upravičen do izdaje delnih računov.

Računi, ki jih izda izvajalec, morajo biti poravnani v roku 30 dni od izdaje brez odbitka in brez dodatnih stroškov, in sicer tako, da lahko izvajalec najkasneje na ta dan razpolaga z zneski, navedenimi na izdanem računu.

V primeru neplačila je izvajalec upravičen od naročnika zahtevati zamudne obresti v višini 9,2 % nad vrednostjo EURIBOR od vsakega neplačanega zneska, razen v primeru, če naročnik dokaže, da ni odgovoren za zamudo. V tem primeru znaša obrestna mera zamudnih obresti 4 %. Izvajalec je pri zamudi plačila v vsakem primeru in ne glede na krivdo upravičen do povračila dejanskih nastalih stroškov opomina in odvetniškega zastopanja v skladu z veljavnim Zakonom o odvetniški tarifi. V primeru, da izterjavo dolgov ureja izvajalec sam, ima pravico, da za vsak izdan opomin zaračuna stroške opomina v višini 10,90 EUR ter za vodenje evidence 3,70 EUR na četrtletje, vendar pa v vsakem primeru tudi pavšalni znesek v višini 40 EUR. Pridržujemo si pravico do morebitnega prekoračenja teh zneskov zamudnih obresti.

V primeru vnaprejšnjih plačil, ki jih mora izvajalec zagotoviti tretjim osebam, je naročnik po predložitvi zadevnih računov zavezan, da poravna predplačilo v ustrezni višini. Šele po prejemu predplačila je izvajalec dolžan le-to zagotoviti tretji osebi.

4. Sodelovanje naročnika
Naročnik bo izvajalca podpiral pri opravljanju storitev, zlasti v zvezi z upoštevanjem obvezujočih rokov in terminov. V kolikor bo za izvedbo storitev to potrebno, bo naročnik v svojih okvirih ustrezno sodeloval in omogočil dostop do informacij ter podatkov, ki so potrebni za uspešno opravljanje storitev. Naročnik imenuje izvajalcu kompetentno kontaktno osebo, ki je odgovorna za komunikacijo med naročnikom in izvajalcem. V primeru utemeljenih razlogov lahko izvajalec zahteva, da se določi nova kontaktna oseba.

5. Odstop od pogodbe – stroški odpovedi
Če pride do odstopa od pogodbe do 60 koledarskih dni pred datumom začetka storitve, znašajo stroški odpovedi 25 % dogovorjenega plačila, ob odstopu od pogodbe do 30 koledarskih dni pred datumom storitve znašajo stroški odpovedi 50 % dogovorjenega plačila. V primeru poznejše odpovedi naročila je izvajalec upravičen do celotnega zneska dogovorjenega plačila.

6. Termini
6.1 Višja sila
Višja sila nastopi takrat, ko naročnik in izvajalec ne moreta izpolniti svojih pogodbenih obveznosti zaradi dogodkov, na katere nimata vpliva, jih nista mogla predvideti ali, v kolikor bi jih lahko predvideli, jih ne bi bilo mogoče preprečiti.

Za višjo silo veljajo, v kolikor izpolnjujejo zgornje zahteve, predvsem sledeči primeri:

i. izbruh nalezljivih bolezni epidemioloških razsežnosti, vojna, izgredi, sabotaže ali terorizem;

ii. naravne katastrofe, kot so udarci strel, požar, eksplozije, poplave in potresi;

iii. odredbe domače ali tuje oblasti v zvezi s točkama i. in ii.;

Pogodbeni stranki sta v obsegu in za čas trajanja dogodka višje sile oproščeni izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Če so vzajemne storitve vezane na posel z določenim fiksnim datumom, sta v primeru višje sile obe pogodbeni stranki trajno oproščeni vzajemnih obveznosti. Obe pogodbeni stranki sami nosita svoje nastale stroške. Stroške, ki jih je imel izvajalec pri tretjih osebah v zvezi s predmetnim naročilom pred nastopom tega dogodka, nosi naročnik.

Stranka, ki jo je prizadela višja sila, mora nemudoma o tem dokazljivo obvestiti drugo pogodbeno stranko. Ob tem je potrebno, v kolikor je to mogoče, sporočiti predvideno trajanje dogodka in obseg vpliva dogodka na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pogodbena stranka, ki jo je prizadela višja sila, se mora po najboljših močeh potruditi, da ponovno začne izpolnjevati pogodbene obveznosti kakor hitro je to mogoče, v kolikor predmet pogodbe ni bil posel z določenim fiksnim datumom.

V kolikor višja sila ovira izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot šest (6) tednov, sta obe pogodbeni stranki upravičeni do odstopa od pogodbe. V kolikor od pogodbe odstopi naročnik, mora izvajalcu poravnati stroške, ki so nastali pred odstopom od pogodbe.

Jasno navajamo, da na podlagi odstopa od pogodbe ali zamude pri izpolnjevanju storitev zaradi višje sile, nobena pogodbena stranka ni upravičena do uveljavljanja odškodninskih zahtevkov.

Zgoraj navedena pravila veljajo tudi za druge izredne dogodke, na katere izvajalec nima neposrednega vpliva. To so npr. motnje v proizvodnji, stavke, ovire v prometu ipd. Za take okoliščine veljajo tudi dogodki pri podizvajalcih ali drugih tretjih osebah, ki poslovno sodelujejo z izvajalcem.

6.2 Neizpolnjevanje roka storitev iz drugih razlogov
V kolikor izvajalec ne zmore upoštevati dogovorjenih terminov, mu naročnik odobri razumno podaljšanje roka v obsegu vsaj dveh (2) tednov, brez da bi naročnik lahko uveljavljal kakršnekoli pravice, ki izhajajo iz te zamude, razen v primeru, če je zamuda nastala po krivdi izvajalca oziroma jo je le-ta povzročil namerno ali iz malomarnosti. To dogovorjeno obdobje začne veljati s prejemom opomina, ki je bil izvajalcu poslan priporočeno in izpolnjuje zgoraj navedene pogoje (podaljšanje roka).

7. Posredovanje naročila Izvajalec ima pravico, da naročilo v celoti ali delno preda tretji osebi, v kolikor to ne krši upravičenih interesov naročnika. Naročnik mora izvajalca že pred oddajo naročila obvestiti o tovrstnih interesih. Izvajalec v primeru prenosa pomembnih delov naročila obvesti naročnika o načrtovanem prenosu. Deli naročila so bistveni v smislu, če njihova vrednosti presega najmanj polovico višine celotnega naročila, pri čemer mora skupna vrednost naročila znašati najmanj 10.000 EUR, da je tovrstno obveščanje obvezno. Ta obveznost obveščanja obstaja tudi v zvezi s tistimi deli naročila, ki jih je naročnik izrecno označil kot bistvene že pri oddaji naročila.

8. Pomanjkljivosti pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti
Izvajalec zagotavlja pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti. Garancijski rok znaša šest (6) mesecev po izvedbi naročila. V primeru skupnih naročil začne garancijski rok za delna naročila veljati po izvedbi določene delne storitve. V primeru pomanjkljivosti pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti pri naročilu (neizpolnitev, nezadovoljiva izvedba) se lahko izvajalec odloči, ali bo poskrbel za odpravo pomanjkljivosti ali zagotovil razumno znižanje cene ali odpravil napako/pomanjkljivost z zamenjavo. Naročnik mora o morebitni pomanjkljivosti pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti nemudoma, vendar najkasneje v roku dveh tednov po opravljeni storitvi, pisno obvestiti izvajalca in pri tem podrobno pojasniti posamezne specifične pomanjkljivosti. 2. poved 924. člena Občega državljanskega zakonika (nem. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) se ne uporablja.

9. Nadomestilo škode in jamstvo
Glede na delovne podlage, ki so bile izvajalcu dane na voljo s strani naročnika, slednji zagotavlja, da uporaba le-teh ni v nasprotju s pravicami tretjih oseb. Naročnik potrjuje, da je izvajalec izključen kakršnekoli odgovornosti pri terjatvah in pritožbah s strani tretjih oseb.

Poleg tega izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za dopustnost oglaševalskih kampanj, v kolikor so bile te vsebinsko ali na kakršenkoli drugačen način pripravljene s strani naročnika. Naročnik bo s tem povezane pravne pogoje na lastno odgovornost preučil in preveril. V kolikor protipravnost določene oglaševalske kampanje, ki je bila vsebinsko ali na drug način pripravljena s strani naročnika, vodi do zahtevkov zoper izvajalca, se naročnik obvezuje, da je izvajalec izključen vsakršne odgovornosti pri terjatvah in pritožbah s strani tretjih oseb.

V kolikor izvajalec ugotovi kršitev zakonskih določb, lahko kadarkoli zahteva spremembo in dopolnitev sklenjene pogodbe. Če naročnik zavrne izvedbo sprememb, ki so v skladu z zakonskimi določbami, nosi celotno tveganje glede neizpolnjevanja obveznosti naročnik. Naročnik ni upravičen do kakršnekoli garancije ali odškodnine, dolguje pa dogovorjeno plačilo.

V vseh primerih odškodnin je izvajalec izključen odgovornosti za morebitno izgubo dobička, posledične škode in zahtevke tretjih oseb ter tudi v primeru lažje oblike malomarnosti, v kolikor je to zakonsko dopustno. Jamstvo zastara po šestih (6) mesecih od seznanitve naročnika s škodo in povzročiteljem škode. V kolikor izvajalec izpolnjuje naročilo s pomočjo tretjih oseb in v zvezi s tem pride do odškodninskih zahtevkov proti tem tretjim osebam, ima izvajalec pravico da te zahtevke odstopi naročniku. V tem primeru se bo naročnik prednostno držal teh tretjih oseb.

10. Lastnina in pravice uporabe
Za vse dokumente, gradiva, ideje in druge storitve prejme naročnik zgolj ne-izključno pravico do uporabe v pogodbeno dogovorjene namene in v pogodbeno dogovorjenem obsegu.
Naročnik tega gradiva ne sme posredovati tretjim osebam in je v primeru kršitve dolžan poravnati globo v višini 50 % neto vrednosti naročila (brez DDV), kar pa ne vpliva na nadaljnje zahtevke izvajalca. Spremembe opravljenih storitev zahtevajo soglasje izvajalca in v skrajnem primeru lastnika avtorskih pravic.

11. Iznajdbe
Vse pravice do izumov in druge pravice industrijske lastnine glede del in izumov s strani zaposlenih, ki so bili ustvarjeni v okviru izvajanja storitve, so pridržane izvajalcu.

12. Označitev
Izvajalec je upravičen do tega, da se pri vseh opravljenih storitvah sklicuje na lastno avtorstvo, brez da bi bil naročnik pri tem upravičen do kakršnihkoli zahtevkov.

13. Zaupnost
Obema pogodbenima strankama je prepovedano poslovne skrivnosti, pa tudi informacije o vrsti, obsegu in praktičnih dejavnostih druge pogodbene stranke, ki sta jih stranki prejeli zavestno ali po naključju, med ali po zaključitvi pogodbe, uporabljati v lastne namene ali posredovati naprej tretjim osebam.

14. Pravice industrijske lastnine
Za pridobitev pravic industrijske lastnine (pravic v zvezi z vzorci, blagovnimi znamkami, patenti, uporabnimi modeli in avtorskih pravic) mora naročnik izvršiti dogovorjeno plačilo, v kolikor je nakup le-teh potreben za uporabo v skladu s pogodbo. Glede na delovne podlage, ki so bile izvajalcu dane na voljo s strani naročnika, slednji zagotavlja, da uporaba le-teh ni v nasprotju s pravicami tretjih oseb in da je izvajalec izključen kakršnekoli odgovornosti pri terjatvah in pritožbah s strani tretjih oseb.

Za vse dokumente, gradiva, ideje in druge storitve, ki jih naročnik v okviru naročila zagotovi izvajalcu, prejme izvajalec zgolj ne-izključno pravico do uporabe v pogodbeno dogovorjene namene in v pogodbeno dogovorjenem obsegu. Gradiva izvajalec ne sme posredovati tretjim osebam. Dovoljeno je posredovanje gradiva v obsegu prenosa naročila v skladu s 7. točko.

15. Cesija
Prenos zahtevkov, ki izhajajo iz pogodbe, z naročnika na izvajalca, je mogoč samo ob izrecnem pisnem soglasju izvajalca.

16. Pobot/kompenzacija
Kompenzacija za zahtevke izvajalca ali uveljavljanje zastavne pravice s strani naročnika sta dovoljeni le, če so zahtevki ali pravica naročnika nesporni ali pravnomočno določeni.

17. Kraj izpolnitve obveznosti in sodna pristojnost
Kraj izpolnitve obveznosti za vse zahtevke, plačila in obveznosti je Dunaj, razen če je v naročilu izrecno navedeno drugače.

V primeru sporov, ki izhajajo iz te pogodbe, se pogodbeni stranki dogovorita, da je za njih izključno pristojno stvarno ustrezno sodišče uradnega sodnega okoliša Wien Innere Stadt (Dunaj, notranje mesto).

18. Veljavna zakonodaja
Pogodba in vsi pravni spori v zvezi z veljavno sklenitvijo in uresničevanjem pogodbe, so izključno predmet avstrijskega prava, ob izključitvi referenčnih norm mednarodnega zasebnega prava in kupnega prava Združenih narodov.

Izključitev odgovornosti
Ta spletna stran avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung je bila ustanovljena s ciljem promocije in razvoja avstrijskega turizma.

Kot storitvena in informacijska platforma vsebuje ta spletna stran tudi povezave do drugih spletnih strani, katerih vsebin avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne more nadzorovati. Avstrijsko vrhovno sodišče je s sodbo z dne 19. 12. 2000 (4 Ob 274/00y - Odgovornost za povezave na spletnih straneh) izjavilo, da mora umestitelj spletne povezave vsebino zunanje, t. j. tuje spletne strani šteti kot svojo lastno in v določenih primerih zanjo tudi odgovarjati, v kolikor si jo je prisvojil kot lastno.

Izrecno opozarjamo, da avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne prevzema nikakršne odgovornosti za te spletne strani in za vsebine, objavljene na njih. Vključitev zunanjih spletnih povezav na spletno stran avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung je del dodatnih storitev, ki jih organizacija nudi uporabniku, saj mu z dostopom do teh spletnih strani omogoča tudi dostop do dodatnih informacij. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne sprejema vsebine teh spletnih strani za svoje. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung za vsebine drugih spletnih strani, do katerih ponuja povezavo na svoji spletni strani, ne prevzema odgovornosti, saj te spletne strani niso pod njenim nadzorom. Uporabnik tako do vsebine zunanjih spletnih strani dostopa na lastno odgovornost. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung za vsebine drugih spletnih strani, do katerih ponuja povezavo na svoji spletni strani, ne prevzema odgovornosti, saj te spletne strani niso pod njenim nadzorom. V kolikor bi se med povezavami pojavila spletna stran s protizakonito ali moralno sporno vsebino, prosimo, da nam to sporočite preko elektronske pošte na naslov urlaub@austria.info . Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung bo nemudoma odredila odstranitev take povezave.

Vsak uporabnik se zaveda, da avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung na svoji spletni strani objavlja tudi vsebine, za katere so izključno odgovorni njeni pogodbeni partnerji. Österreich Werbung – podobno kot javne knjižnice ali stojnice s časopisi – nima nadzora nad temi vsebinami in jih ne more nadzorovati. Za vse informacije, mnenja, nasvete, namige, storitve, ponudbe itd., ki so izražene v teh vsebinah, je izključno odgovoren zadevni pogodbeni partner. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung pod nobenimi pogoji ni odgovorna za te in tovrstne vsebine. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne nudi nikakršnega jamstva v zvezi s to vsebino in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno povzročeno škodo, ki je na kakršenkoli način povezana s to vsebino.

V primeru, da uporabniki opazijo, da vodi katera izmed zunanjih povezav do pravno problematičnih vsebin, prosimo, da o sporni povezavi obvestijo avstrijsko turistično organizacijo Österreich Werbung z elektronskim sporočilom na naslov urlaub@austria.info, tako da lahko le-ta nemudoma ukrepa in po potrebi sporno povezavo v najkrajšem možnem času tudi odstrani.

Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung redno preverja in posodablja vse informacije, ki jih ponuja na svoji domeni https://www.austria.info. Kljub temu se lahko pojavijo spremembe, ki na spletni strani še niso bile upoštevane. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung zaradi tega razloga ne prevzema jamstva ali garancije za aktualnost, pravilnost in popolnost spletne strani. Vsebina na spletni strani ne predstavlja niti uradne komunikacije niti pravnega svetovanja.

Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung si prizadeva preprečiti tehnične motnje. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne more prevzeti jamstva ali garancije za to, da spletna stran ali baza podatkov ne bosta prekinjeni ali drugače ovirani zaradi motenj.

Facebook
Na spletnih straneh avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung so integrirani vtičniki socialnega omrežja Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA. Prepoznali jih boste po značilni črki »F« družbenega omrežja Facebook ali po izpisani besedi »Facebook«. Pri interakciji s funkcijami vtičnika, npr. ob kliku na gumb “Všeč mi je”, bo ta informacija z vašega brskalnika poslana neposredno na strežnik Facebook in tam shranjena. Za nadaljnjo obdelavo teh informacij je odgovoren Facebook. O pogojih uporabe in nastavitvenih možnostih obvešča obvestilo o varstvu zasebnosti, ki jo nudi Facebook. Če želite preprečiti, da se vaši osebni podatki posredujejo Facebooku, se pred obiskom naše spletne strani odjavite iz vašega uporabniškega računa na Facebooku.