Hallstatt, Haute-Autriche Hallstatt, Haute-Autriche

Terms & Conditions / Disclaimer

(Všeobecné obchodné podmienky)

(Tieto VOP sú prekladom nemeckých VOP spolku Österreich Werbung. V prípade sporu je rozhodujúce nemecké znenie Všeobecných obchodných podmienok.)

Impresum/Zverejnenie v zmysle §§ 24, 25 rakúskeho Zákona o médiách („MedienG“), údaje podľa § 5 rakúskeho Zákona o elektronickom obchode („ECG“):

Vydavateľ: Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13
A-1030 Viedeň
Tel.: (01) 58 866-0
Fax: (01) 58 866-20
E-mail: urlaub@austria.info

Číslo v registri spolkov: VIII-761, číslo v Centrálnom registri spolkov: 075857630
Konateľka: Dipl.-Kffr. Lisa Weddig
Príslušný dozorný orgán: Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten, 1010 Wien, Schottenring 7-9
Príslušnosť ku komore: žiadna
IČ DPH: ATU 38158603

Účel spolku: propagácia Rakúska ako dovolenkovej a turistickej destinácie
Základné smerovanie média: propagácia Rakúska ako dovolenkovej a turistickej destinácie za účelom zachovania a posilnenia konkurencieschopnosti Rakúska ako dovolenkovej a turistickej destinácie.

Österreich Werbung informuje na stránke www.austria.info a jej cieľových stránkach/podstránkach o ponukách tretích strán, ktoré je možné objednať iba cez príslušné internetové stránky tretích strán. Österreich Werbung nie je v žiadnom prípade zmluvným partnerom turistických a dovolenkových ponúk uverejnených na vyššie uvedenej stránke. 


Všeobecné obchodné podmienky spolku Österreich Werbung

A-1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 13

(stav: 01. 02. 2021)

1. Platnosť
Spolok Österreich Werbung, ďalej označovaný len ako „Dodávateľ“, prijíma zákazky iba na základe nižšie uvedených podmienok. Zmluvní partneri, resp. objednávatelia výslovne uznávajú a berú na vedomie právnu záväznosť týchto podmienok, ktoré sa týmto stávajú súčasťou obsahu zmluvy. Odkaz objednávateľa (ďalej ako „Objednávateľ“) na svoje vlastné „Všeobecné obchodné podmienky“ nevedie k ich platnosti, ak tak nestanovuje osobitná písomná dohoda. Zmenu alebo doplnenie týchto podmienok je možné uskutočniť iba písomne a po vzájomnej dohode, pričom pôvodné podmienky zostávajú v každom prípade súčasťou obsahu zmluvy. Tieto VOP sú záväzné v aktuálne platnom znení pre všetky existujúce i budúce zákazky Objednávateľa aj bez výslovného poukazu na VOP.

Neplatnosť alebo neúčinnosť časti týchto podmienok nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných častí. Neplatné alebo neúčinné ustanovenia sa nahradia takými účinnými úpravami, ktoré sa čo najviac približujú hospodárskemu zámeru pôvodných ustanovení.

2. Udelenie zákazky
Každá ponuka na uzatvorenie zmluvy adresovaná Dodávateľovi sa stáva záväznou pre Dodávateľa až vystavením písomného potvrdenia o prijatí ponuky príslušnými orgánmi Dodávateľa. Platnosť každej zmeny zákazky, ktorá sa uskutoční po jej prijatí, si vyžaduje písomné potvrdenie Dodávateľa. Prípadný rozpočet nákladov pripravený Dodávateľom pred obdržaním ponuky na uzatvorenie zmluvy je nezáväzný.


Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazky podľa svojho uváženia. Dôvodmi na takéto odmietnutie môžu byť napríklad: (i) rozpor zákazky s hospodárskymi a etickými záujmami Dodávateľa, ktoré vyplývajú z jeho stanov, (ii) zákazky v rozpore s dobrými mravmi alebo zákonmi, (iii) zákazky od podnikov, ktoré otvorené pohľadávky Dodávateľa neuhradili v celom rozsahu alebo v prípade ktorých existujú iné objektívne dôvody pre pochybnosti o ich platbyschopnosti a platobnej disciplíne alebo nastalo porušenie ustanovení rakúskeho Zákona o transparentnej spolupráci a financovaní médií („Medienkooperations- und förderungs-Transparenzgesetz“, ďalej ako „ZTSFM“) a Objednávateľ nezabezpečí nápravu napriek výzve Dodávateľa.

3. Platobné podmienky a fakturácia

Všetky ceny Dodávateľa sú uvedené v eurách bez dane z pridanej hodnoty. V prípade deliteľných plnení je Dodávateľ oprávnený vystavovať čiastkové faktúry.


Faktúry Dodávateľa sú splatné do 30 dní od vystavenia bez zrážok a poplatkov tak, aby Dodávateľ mohol fakturovanou sumou disponovať najneskôr v tento deň.


V prípade omeškania platby je Dodávateľ oprávnený žiadať od Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 9,2 % nad EURIBOR za každú neuhradenú sumu, ak Objednávateľ nepreukáže, že nie je zodpovedný za omeškanie; v takom prípade sú úroky z omeškania 4 %. V každom prípade a bez ohľadu na zavinenie je Dodávateľ pri omeškaní na strane Objednávateľa oprávnený žiadať náhradu skutočne vzniknutých, nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov na upomienky a inkaso, ako aj právnych nákladov v súlade s rakúskym Zákonom o tarifných odmenách pre advokátov („Rechtsanwaltstarifgesetz“) v platnom znení. Ak Dodávateľ zabezpečuje posielanie upomienok vo vlastnej réžii, je oprávnený vyúčtovať za každú upomienku sumu vo výške 10,90 €, ako aj sumu 3,70 € za evidovanie záväzku v účtovníctve Dodávateľa za každý kvartál a v každom prípade paušálnu sumu vo výške 40,00 €. Právo na uplatnenie prípadnej vyššej škody vzniknutej z omeškania zostáva vyhradené.


V prípade plnení vopred, ktoré je Dodávateľ povinný poskytnúť tretím osobám, je Objednávateľ povinný uhradiť zálohové platby v príslušnej výške po predložení účtovných dokladov. Dodávateľ je povinný poskytnúť plnenie vopred tretím osobám až po prijatí zálohovej platby.

4. Súčinnosť Objednávateľa
Objednávateľ bude podporovať Dodávateľa pri poskytovaní plnenia najmä pri dodržiavaní záväzných lehôt a termínov. V rozsahu potrebnom pre uskutočnenie plnenia poskytne Objednávateľ Dodávateľovi súčinnosť v rámci svojich možností, ako aj nevyhnutné informácie a údaje. Objednávateľ oznámi Dodávateľovi kompetentnú kontaktnú osobu zodpovednú za komunikáciu medzi Dodávateľom a Objednávateľom. Na základe odôvodnenej žiadosti Dodávateľa určí Objednávateľ novú kontaktnú osobu.

5. Odstúpenie od zmluvy – poplatky za stornovanie
V prípade odstúpenia od zmluvy do 60 kalendárnych dní pred začiatkom poskytovania plnenia sú stornovacie poplatky 25 % dohodnutej odplaty, do 30 kalendárnych dní pred začiatkom plnenia predstavujú stornovacie poplatky 50 % dohodnutej odplaty. Pri neskoršom stornovaní je odplata splatná v celej výške.

6. Lehoty
6.1 Vyššia moc
Za vyššiu moc sa považuje situácia, keď Objednávateľovi alebo Dodávateľovi v splnení jeho zmluvných povinností bráni udalosť, ktorá sa nachádza mimo jeho sféry vplyvu a nebolo možné ju predvídať – alebo ak ju aj bolo možné predvídať – nebolo jej možné zabrániť.

Ak takéto situácie spĺňajú vyššie uvedené podmienky, považuje sa za vyššiu moc najmä:

i. vypuknutie infekčnej choroby epidemického rozsahu, vojna, povstanie, sabotáž alebo terorizmus;

ii. prírodné katastrofy, ako sú úder blesku, požiar, explózia, záplavy a zemetrasenie;

iii. vnútroštátne a/alebo medzinárodné úradné nariadenia v súvislosti s bodmi i. a ii.;

V rozsahu a počas trvania vyššej moci sú zmluvné strany oslobodené od plnenia svojich zmluvných povinností. Ak sa vzájomné plnenia poskytujú v súvislosti so zákazkou s pevnými lehotami plnenia, sú v prípade vyššej moci obidve zmluvné strany natrvalo zbavené vzájomných povinností. Každá zmluvná strana znáša vlastné vzniknuté náklady. Náklady, ktoré vznikli Dodávateľovi u tretích strán v súvislosti s predmetnou zákazkou pred zásahom vyššej moci, znáša Objednávateľ.

Zmluvná strana ovplyvnená zásahom vyššej moci je povinná preukázateľne a bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o zásahu vyššej moci a podľa možnosti jej oznámiť predpokladané trvanie takejto udalosti a rozsah, v akom bude obmedzené plnenie zmluvných povinností. Zmluvná strana ovplyvnená zásahom vyššej moci je povinná vyvinúť primerané úsilie na čo najskoršie obnovenie zmluvného plnenia, ak predmetom zmluvy nie je zákazka s pevnými lehotami plnenia.

Ak zásah vyššej moci preruší plnenie zmluvných povinností na viac ako 6 týždňov, sú obidve zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť. V prípade, že od zmluvy odstúpi Objednávateľ, je povinný nahradiť Dodávateľovi náklady, ktoré vznikli pred odstúpením od zmluvy.

Na základe zrušenia zmluvy alebo omeškania pri poskytnutí plnenia z dôvodu zásahu vyššej moci nemôže žiadna zo zmluvných strán uplatňovať nároky na náhradu škody.

Vyššie uvedené úpravy platia aj pre iné mimoriadne udalosti bez priameho vplyvu Dodávateľa, ku ktorým patria napríklad poruchy prevádzky, štrajky, poruchy v doprave a pod. Za takéto okolnosti sa považujú aj udalosti v sfére subdodávateľov Dodávateľa a iných tretích osôb v obchodnom vzťahu s Dodávateľom.

6.2 Nedodržanie termínu dodania z iného dôvodu
Ak Dodávateľ nemôže dodržať dohodnutý termín plnenia, poskytne mu Objednávateľ primeranú dodatočnú lehotu v rozsahu minimálne dvoch týždňov, pričom z takéhoto omeškania nevznikajú Objednávateľovi žiadne nároky s výnimkou prípadu, ak by Dodávateľ takéto omeškanie zavinil vedome alebo z hrubej nedbanlivosti. Táto lehota začína plynúť doručením upomienky Dodávateľovi formou doporučeného listu, ktorý spĺňa uvedenú podmienku (poskytnutie dodatočnej lehoty).

7. Postúpenie zákazky
Dodávateľ je oprávnený postúpiť celú zákazku alebo jej časť tretím osobám, ak tým nepríde k porušeniu oprávnených záujmov Objednávateľa. Objednávateľ je povinný informovať Dodávateľa o takýchto záujmoch pred udelením zákazky. V prípade postúpenia podstatných častí zákazky bude Dodávateľ informovať Objednávateľa o plánovanom postúpení. Časti zákazky sa za podstatné považujú vtedy, ak ich hodnota prekročí minimálne polovicu celej sumy zákazky, pričom aby na strane Dodávateľa prišlo k vzniku informačnej povinnosti, musí byť hodnota celej zákazky aspoň 10.000 euro. Informačná povinnosť sa vzťahuje aj na také časti zákazky, ktoré Objednávateľ výslovne označí ako podstatné už pri udelení zákazky.

8. Chybné plnenie
Dodávateľ ručí za riadne plnenie zmluvy. Záručná lehota je 6 mesiacov od realizácie zákazky. V prípade zákaziek, ktoré majú viac častí, začína záručná lehota pre časti zákazky plynúť po poskytnutí príslušného čiastkového plnenia.
V prípade, že zákazka nebude riadne uskutočnená (neplnenie, chybné plnenie), sa môže Dodávateľ rozhodnúť, či nedostatok odstráni alebo nechá odstrániť alebo primerane zníži cenu alebo nedostatok odstráni výmenou. Objednávateľ je povinný informovať Dodávateľa o vzniknutých nedostatkoch zmluvného plnenia písomne a bezodkladne najneskôr však do dvoch týždňov od poskytnutia plnenia a uviesť detailné dôvody jednotlivých konkrétnych nedostatkov, inak nároky na strane Objednávateľa zanikajú. § 924 druhá veta rakúskeho Všeobecného občianskeho zákonníka („ABGB“) sa neuplatňuje.

9. Náhrada škody a ručenie za chyby výrobkov
V súvislosti s pracovnými podkladmi, ktoré Objednávateľ poskytol Dodávateľovi, ručí Objednávateľ za to, že práva tretích osôb nebránia použitiu takýchto pracovných podkladov a odškodní Dodávateľa ohľadom akéhokoľvek ručenia za nároky tretích osôb v plnom rozsahu.

Dodávateľ okrem toho nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípustnosť propagačných aktivít, ak ich obsah skoncipoval alebo inak vytvoril Objednávateľ. Objednávateľ overí alebo nechá overiť príslušné právne ustanovenia na vlastnú zodpovednosť. Ak by na základe protiprávnosti propagačnej aktivity, ktorú navrhol alebo inak vytvoril Objednávateľ, vznikli akékoľvek nároky voči Dodávateľovi, zaväzuje sa Objednávateľ Dodávateľa odškodniť v plnom rozsahu.

Ak Dodávateľ zistí, že prišlo k porušeniu zákonných ustanovení, môže kedykoľvek požiadať o zmeny alebo doplnenia zákazky. Ak Objednávateľ odmietne zmenu, ktorú je potrebné uskutočniť v súlade so zákonnými ustanoveniami, znáša Objednávateľ riziko neposkytnutia plnenia. V takomto prípade nemá Objednávateľ nároky zo záruky ani nároky na náhradu škody, ale má povinnosť uhradiť dohodnutú odplatu.


Vo všetkých prípadoch nárokov na náhradu škody je vylúčená zodpovednosť Dodávateľa za náhradu ušlého zisku, následné škody, nároky tretích osôb, ako aj ľahkú nedbanlivosť v zákonne prípustnom rozsahu. Lehota premlčania zodpovednosti je 6 mesiacov, odkedy sa Objednávateľ dozvedel o vzniku škody a jej pôvodcovi. Ak Dodávateľ realizuje zákazku za pomoci tretích osôb a v tejto súvislosti vzniknú nároky na náhradu škody voči takýmto tretím osobám, je Dodávateľ oprávnený takéto nároky postúpiť Objednávateľovi. V takom prípade bude Objednávateľ svoje nároky vymáhať prednostne od takýchto tretích osôb.

10. Vlastníctvo a práva na použitie
Ku všetkým podkladom, materiálom, návrhom, ako aj ostatným plneniam získava Objednávateľ iba nevýhradné právo na používanie na zmluvne dohodnutý účel a v zmluvne dohodnutom rozsahu. Poskytovanie vyššie uvedeného tretím osobám je zakázané a v prípade porušenia je Objednávateľ povinný bez ohľadu na zavinenie zaplatiť penále vo výške 50 % hodnoty zákazky netto (bez DPH), pričom ďalšie nároky Dodávateľa zostávajú nedotknuté. Zmeny poskytnutých plnení si vyžadujú súhlas Dodávateľa, ako aj prípadného oprávneného autora diela.

11. Vynálezy
Dodávateľovi prináležia všetky práva k vynálezom a ostatné práva priemyselného vlastníctva k dielam a vynálezom zamestnancov, ktoré vzniknú v rámci poskytovania plnenia.

12. Označenie
Dodávateľ je oprávnený poukázať na svoje autorstvo pri všetkých svojich plneniach, pričom Objednávateľovi nevznikajú z takéhoto označenia žiadne nároky.

13. Mlčanlivosť
Počas trvania zmluvného vzťahu ani po jeho ukončení nemôže žiadna zo zmluvných strán používať na svoje účely alebo poskytovať tretím osobám obchodné a podnikové tajomstvá a informácie, ktoré sa dozvedela – aj náhodne – o charaktere, rozsahu podnikania a praktickej činnosti druhej zmluvnej strany.

14. Práva priemyselného vlastníctva
Dohodnutá odplata pokrýva nadobudnutie práv priemyselného vlastníctva (práva k dizajnom, ochranné známky, patentové práva, práva k úžitkovým vzorom, práva k polovodičovým výrobkom a autorské práva) v takom rozsahu, aký Objednávateľ potrebuje na ich používanie v súlade so zmluvou. V súvislosti s pracovnými podkladmi, ktoré Objednávateľ poskytol Dodávateľovi, ručí Objednávateľ za to, že práva tretích osôb nebránia použitiu takýchto pracovných podkladov a odškodní Dodávateľa ohľadom akéhokoľvek ručenia za nároky tretích osôb v plnom rozsahu.

Ku všetkým podkladom, materiálom, návrhom, ako aj ostatným plneniam poskytnutým za účelom zmluvného plnenia získava Dodávateľ iba nevýhradné právo na používanie na účel a rozsah dohodnutý v zmluve. Poskytovanie vyššie uvedeného tretím osobám je zakázané. Poskytovanie v rozsahu postúpenia zákazky podľa bodu 7. je prípustné.

15. Postúpenie pohľadávok
Postúpenie zmluvných pohľadávok Objednávateľa voči Dodávateľovi je možné iba s výslovným písomným súhlasom Dodávateľa.

16. Započítanie pohľadávok
Započítanie voči nárokom Dodávateľa alebo uplatnenie zádržného práva na strane Objednávateľa je možné iba v prípade, ak sú pohľadávky alebo právo Objednávateľa nesporné alebo vyhlásené súdom za právoplatné.

17. Miesto plnenia a príslušný súd
Miestom plnenia je Viedeň, ak z udelenia zákazky vyslovene nevyplýva inak.

Zmluvné strany sa dohodli, že výlučne príslušným súdom pre prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy je vecne príslušný súd vo viedenskom súdnom obvode „Wien Innere Stadt“.

18. Rozhodné právo
Zmluva a prípadné súdne spory o platnom vzniku zmluvy podliehajú výhradne rakúskemu právu s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného súkromného práva a obchodného práva OSN.

Vylúčenie zodpovednosti

Táto webová stránka spoločnosti Österreich Werbung je zriadená ako verejný internetový portál za účelom podpory a rozvoja rakúskeho cestovného ruchu. Ako platforma, ktorá slúži iba na poskytovanie služieb a informácií, obsahuje táto stránka aj linky na webové stránky tretích osôb, ktorých obsah Österreich Werbung nemôže kontrolovať. Vo svojom rozsudku z 19. 12. 2000 (4 Ob 274/00y – Zodpovednosť za linky na webových stránkach) rozhodol rakúsky Najvyšší súd, že ten, kto vytvoril link, zodpovedá za obsah cudzej webovej stránky ako za vlastný obsah a prípadne za tento obsah nesie zodpovednosť, ak si ho privlastní.

Vyslovene poukazujeme na to, že Österreich Werbung vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za tieto webové stránky a obsah, ktorý je na nich uverejnený. Začlenenie linkov do webovej stránky Österreich Werbung je iba druh služby a užívateľom tejto webovej stránky má v koncentrovanej podobe ponúknuť prehľad o webových stránkach v oblasti cestovného ruchu, ktoré sú dostupné v Rakúsku. Österreich Werbung si neprivlastňuje obsah týchto webových stránok. Za obsah iných webových stránok, na ktoré Österreich Werbung iba odkazuje prostredníctvom linkov, nepreberá Österreich Werbung žiadnu zodpovednosť, pretože tieto webové stránky nepodliehajú kontrole Österreich Werbung. Prístup k obsahu na cudzích webových stránkach sa uskutočňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť. Ak link odkazuje na webovú stránku s obsahom, ktorý porušuje zákon alebo dobré mravy, oznámte, prosím, túto skutočnosť Österreich Werbung prostredníctvom mailovej adresy urlaub@austria.info. Österreich Werbung následne bezodkladne zabezpečí odstránenie takéhoto linku.

Každý užívateľ berie výslovne na vedomie, že na webovej stránke je uverejnený aj obsah, za ktorý zodpovedajú výhradne zmluvní partneri Österreich Werbung. Podobne ako verejná knižnica alebo novinový stánok nemá ani Österreich Werbung žiadnu možnosť tento obsah kontrolovať. Každá informácia, každý názor, každé upozornenie, každé stanovisko, každá služba, každá ponuka atď., ktoré sú súčasťou tohto obsahu, je vo výlučnej zodpovednosti príslušných zmluvných partnerov. Österreich Werbung v žiadnom prípade nie je zodpovedná za tento obsah. Ohľadom takého obsahu nevydáva Österreich Werbung žiadne ubezpečenia alebo záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody súvisiace s takýmto obsahom.

Ak si užívatelia všimnú, že link odkazuje na obsah, ktorý je problematický z právneho hľadiska, prosíme ich, aby o tom informovali Österreich Werbung prostredníctvom e-mailovej adresy urlaub@austria.info, aby bolo možné takýto link prípadne čo najskôr odstrániť.

Österreich Werbung kontroluje a pravidelne aktualizuje všetky informácie, ktoré poskytuje na stránkach svojej domény https://www.austria.info. Medzičasom však môžu nastať zmeny, ktoré ešte nie sú zohľadnené na uvedenej webovej stránke. Z tohto dôvodu Österreich Werbung neručí za aktuálnosť, správnosť ani úplnosť webovej stránky. Obsah na webovej stránke nemá charakter úradnej komunikácie ani právneho poradenstva.

Snahou Österreich Werbung je podľa možnosti zamedziť technickým poruchám. Österreich Werbung však neručí a nie je zodpovedná za to, že fungovanie webovej stránky alebo databázy s obsahom nebude prerušené alebo inak obmedzené prípadnými poruchami. 
 
Facebook
Naša internetová stránka používa viaceré moduly plug-in spoločnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Tieto moduly rozpoznáte buď podľa modrého písmena „F“ Facebook-u, alebo podľa tohto, že tento modul plug-in je označený nápisom „Facebook“. Počas interakcie s funkcionalitami modulu plug-in, napr. pri kliknutí na „Páči sa mi to“, príde k poslaniu a uloženiu tejto informácie z Vášho internetového prehliadača priamo na Facebook. Ďalšie spracovanie tejto informácie sa uskutočňuje v spoločnosti Facebook, informácie o príslušných podmienkach a možnostiach nastavenia nájdete v smerniciach o ochrane údajov spoločnosti Facebook. Ak chcete zabrániť prenosu Vašich osobných údajov na Facebook, odpojte sa prosím z Facebook-u pred návštevou našej webovej stránky.